Bespaarbedrijf

Versie 1.0 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 oktober 2019.
Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bespaarbedrijf. Bespaarbedrijf is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.
Bespaarbedrijf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bespaarbedrijf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app – Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bespaarbedrijf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bespaarbedrijf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief, toegangsvouchers en praktische info voor events – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Bespaarbedrijf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Bespaarbedrijf analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bespaarbedrijf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Bespaarbedrijf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bespaarbedrijf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Zolang de inschrijving van de nieuwsbrief actueel is bewaren we naam en e-mail adres. Als er een overeenkomst is uitgevoerd, oftewel je hebt dienst van ons afgenomen. Dan hebben we een fiscaal wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bespaarbedrijf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien ditnodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of vanwege een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Dit zijn:
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens – websitehoster, voor de opslagvan gegevens uit contactformulieren – nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief – Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Bespaarbedrijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bespaarbedrijf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bespaarbedrijf gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Onze website gebruikt Google Analytics en soortgelijke websiteanalysetools. Deze programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bespaarbedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bespaarbedrijf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bespaarbedrijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bespaarbedrijf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via  info@bespaarbedrijf.nl Contact gegevens:
http:\\www.bespaarbedrijf.nl  info@bespaarbedrijf.nl
Bespaarbedrijf, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
68060637
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit
privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via mail  info@bespaarbedrijf.nl.